Menu
A+ A A-

                         ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

       ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και όσοι σχετίζονται με αυτήν αναμένεται να:

• Συμπεριφέρονται με ευγένεια και να δείχνουν αμοιβαίο σεβασμό και αλληλοκατανόηση

• Σέβονται τις διαφορετικότητες των ανθρώπων

• Σέβονται και να μεταχειρίζονται τους άλλους δίκαια, ανεξάρτητα από φυλή, καταγωγή, χρώμα, θρησκεία, φύλο, ηλικία ή αναπηρία.

• Σέβονται τα δικαιώματα των άλλων

Το σχολείο δεν ανέχεται καμία μορφή:

• Σχολικού εκφοβισμού, λεκτικού ή μη-λεκτικού, προσωπικά ή μέσω χρήσης τεχνολογικών μέσων (e-mail - κινητά τηλέφωνα)

• Σεξουαλικής παρενόχλησης

• Εκφοβισμού ή απειλής σε οποιοδήποτε μέλος της σχολικής κοινότητας

• Σωματικής βλάβης σε άλλο άτομο

• Παραβατικής  συμπεριφοράς που απορρέει από μίσος ή προκατάληψη.

           ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Σε περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς και ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού, ο/η μαθητής/τρια είναι πιθανόν να έχει τις παρακάτω συνέπειες, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία:

• Παρατηρήσεις

• Επίπληξη

• Ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα

• Αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 3 ημέρες

• Αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 5 ημέρες

• Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

                                                 ΦΟΙΤΗΣΗ
Οι γονείς δικαιούνται να δικαιολογήσουν μέχρι 10 ημέρες απουσίας με ενυπόγραφο σημείωμα εντός 10 ημερών το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Υπενθυμίζεται ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους γονείς /κηδεμόνες δεν δεσμεύουν το Σύλλογο Διδασκόντων, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή (Π.Δ. 485/ 1983, άρθρο 3).
Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Εάν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα (π.χ. σοβαρό οικογενειακό θέμα) και ο/η  μαθητής/-τρια  πρέπει να λείψει, ο κηδεμόνας ενημερώνει το σχολείο. Εάν προκύψει κάποιος αιφνίδιος λόγος (υγείας ή άλλος) ειδοποιείται ο κηδεμόνας και χορηγείται άδεια από τη διεύθυνση, η οποία καταγράφεται στο απουσιολόγιο. Οι απουσίες καταχωρούνται κανονικά και θα πρέπει να δικαιολογηθούν από τους γονείς.
Οι μαθητές/τριες, οι οποίοι αν και βρίσκονται στο σχολείο,  δεν προσέρχονται  αυθαίρετα σε κάποια διδακτική ώρα κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος καλούνται στη Διεύθυνση και παράλληλα ενημερώνονται οι γονείς τους  για το περιστατικό.
  
                ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ –ΤΗΡΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η έγκαιρη προσέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης  και λήξης της σχολικής εργασίας δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο έχει το σχολείο και πόσος σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου.
                                                 
ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
Δεν πρέπει να διακόπτεται το μάθημα εξαιτίας αυτών που καθυστερούν ούτε να ενθαρρύνεται η άποψη ότι μπορεί να καθυστερούν οι μαθητές χωρίς κάποιες συνέπειες και ευθύνες.
Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την έναρξη της λειτουργίας του (8.15΄) και παραμένουν ήσυχα στο προαύλιο μέχρι  να ακουστεί το κουδούνι.
Με την έναρξη του μαθήματος ο απουσιολόγος σημειώνει στο απουσιολόγιο τους απόντες ενώ οι μαθητές που προσέρχονται στο σχολείο καθυστερημένα δεν διακόπτουν ούτε γίνονται δεκτοί στο μάθημα.
                                             
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας έγκαιρα, πριν από την έναρξη της κάθε διδακτικής ώρας. Μαθητής που προσέρχεται καθυστερημένος μετά την είσοδο του καθηγητή στην τάξη και την έναρξη του μαθήματος, δεν γίνεται δεκτός.

                                                       
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ
Μετά την αποχώρηση των μαθητών οι αίθουσες κλειδώνονται από τους διδάσκοντες και παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
Οι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος κινούνται πάντα και μόνο στους προαύλιους χώρους.
Σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών οι μαθητές/τριες παραμένουν στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου υπό την επιτήρηση των εφημερευόντων καθηγητών.
Η έξοδος των μαθητών από το σχολικό χώρο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και μαθημάτων χωρίς την άδεια της διεύθυνσης αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
                                                           
ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους  του σχολείου κατ΄ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄/ 1315/ 25-8-2010). Η παραβίαση της απαγόρευσης του καπνίσματος επιφέρει συστάσεις και  κυρώσεις.
                                                      ΥΛΙΚΕΣ ΦΘΟΡΕΣ
Οι μαθητές/τριες οφείλουν να διατηρούν το χώρο του σχολείου καθαρό και να τον προστατεύουν από φθορές.
Μαθητές/τριες που προκαλούν υλικές φθορές στο σχολείο είναι υποχρεωμένοι να τις αποκαταστήσουν με κοινή ευθύνη δική τους και της οικογένειάς τους.
                  ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Οι μαθητές/τριες μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, όταν χρειάζεται, μέσω των σταθερών τηλεφώνων του σχολείου.
Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών μέσων (π.χ.
mp3 players, ipods, computers κλπ.) κατά τις ώρες διδασκαλίας. Επίσης, απαγορεύεται η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. κάμερα, κινητό τηλέφωνο, συσκευή εγγραφής) χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης σε όλους τους χώρους του σχολείου και καθ΄όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων μέσων καταγραφής  εικόνας ή ήχου συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο, ιδίως όταν  προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων μαθητών, των καθηγητών και, γενικότερα, των μελών της σχολικής κοινότητας, ή δυσφημεί με οποιοδήποτε τρόπο το σχολείο επισύρει αυστηρές κυρώσεις. 
                                       ΧΡΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΞΙΑΣ
Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να φέρνουν χρήματα στο σχολείο εκτός από αυτά που θα καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Σε περίπτωση που χρειάζεται να φέρουν κάποιο ποσό για συμμετοχή σε εκδρομή ή εκπαιδευτική επίσκεψη, το ακριβές ποσό πρέπει να βρίσκεται μέσα σε κλειστό φάκελο με το ονοματεπώνυμο του παιδιού και να παραδίδεται στο διάλειμμα στον αρμόδιο εκπαιδευτικό.
Τα παιδιά επίσης δεν πρέπει να φέρνουν μαζί τους οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας. Σε περίπτωση απώλειας αντικειμένων μεγάλης αξίας, το σχολείο δεν φέρει καμιά ευθύνη.
Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια χάσει προσωπικά αντικείμενα πρέπει να τα αναζητήσει στο γραφείο της Διεύθυνσης.
                                            ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Οι μαθητές/τριες οφείλουν να παρίστανται και να συμμετέχουν πρόθυμα στις εκδηλώσεις του σχολείου, οι οποίες αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής οι μαθητές/τριες που δεν ακολουθούν προσέρχονται στο σχολείο και παρακολουθούν μαθήματα με βάση αναμορφωμένο πρόγραμμα.